JESTEŚ TUTAJ: HOMERegulamin rejestracji domen globalnych (tłumaczenie)

Regulamin rejestracji domen globalnych (tłumaczenie)

Regulamin tucows.com

 1. W NINIEJSZEJ UMOWIE REJESTRACJI („Umowa”), „Osoba zarejestrowana” [Registrant], „Wy” oraz „Wasze” dotyczą Osoby zarejestrowanej dla każdej rejestracji nazwy domeny, natomiast „my”, „nas” oraz „nasze” dotyczą Tucows.com Co., a „Usługi” dotyczą usług rejestracji nazw domen świadczonych przez nas zgodnie z ofertą przedstawianą przez home.pl sp.j., Dostawcę usług rejestracyjnych („Odsprzedawcę”). Wszelkie odniesienia do „rejestru”, „Rejestru” lub „Operatora Rejestru” będą oznaczać administratora odnośnej domeny TLD lub ccTLD. Umowa niniejsza opisuje nasze zobowiązania wobec Was, jak również wyjaśnia Wasze zobowiązania wobec nas w zamian za Usługi. Zgadzając się na warunki podane w niniejszej Umowie zgadzacie się również na pozostawanie zobowiązanymi przez przepisy podane w rejestrze wyłącznie dla tego konkretnego rejestru.
 2. WYBÓR NAZWY DOMENY. Przyjmujecie do wiadomości i zgadzacie się, że nie możemy Wam zagwarantować otrzymania wskazanej nazwy domeny, nawet jeśli sprawdzenie wskazuje, że nazwa domeny jest w określonym momencie dostępna. Oświadczacie, że zgodnie z Waszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ani rejestracja nazwy domeny, ani sposób w jaki jest ona użytkowana pośrednio lub bezpośrednio, nie będzie naruszać praw osób trzecich, a ponadto, że nazwa domeny nie jest rejestrowana, ani też nie będzie rejestrowana w żadnym czasie w celu użytkowania w celach niezgodnych z prawem. Podczas okresu po rejestracji nazwy domeny i wskazaniu aktywnych serwerów nazw, możemy umieścić pod tą domeną stronę internetową, a wszelkie wygenerowane z niej przychody będą na nasz rachunek.
 3. OPŁATY. W odniesieniu do Usług zgadzacie się płacić Odsprzedawcy stosowne wynagrodzenie za usługę (-i) przed skutecznym zarejestrowaniem nazwy domeny lub jej jakimkolwiek odnowieniem. Wszelkie opłaty uiszczane zgodnie z niniejszą umową nie będą refundowane nawet, jeśli rejestracja Waszej nazwy domeny zostanie zawieszona, unieważniona lub przeniesiona przed końcem Waszego bieżącego okresu rejestracji. Ponadto w odniesieniu do Usług zgadzacie się: (1) zapewnić bieżące, kompletne i dokładne informacje o Was zgodnie z wymaganiami procesu rejestracji, oraz (2) utrzymywać i aktualizować takie informacje według potrzeb tak, aby były cały czas aktualne, kompletne i dokładne. Wszystkie takie informacje będą nazywane informacjami dotyczącymi konta („Informacje Konta”). Oświadczacie, że Informacje Konta oraz wszystkie inne stwierdzenia zawarte w Waszym wniosku/zgłoszeniu są prawdziwe, kompletne i dokładne. Zarówno Tucows, jak i każdy rejestr zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub unieważnienia nazwy domeny, jeśli: (i) informacje podane przez Was lub Waszego agenta są fałszywe, niedokładne, niekompletne, niewiarygodne, wprowadzające w błąd lub w inny sposób nieprawdziwe; lub (ii) nie będziecie utrzymywać, aktualizować Waszych Informacji Konta w stanie zgodnym z prawdą, kompletnym i dokładnym. Przyjmujecie do wiadomości i potwierdzacie, że naruszenie postanowień niniejszej sekcji 3 stanowi znaczne naruszenie naszej Umowy i będzie uprawniać nas lub rejestr do natychmiastowego zerwania Umowy bez żadnych refundacji i zawiadomienia Was.
 4. CZAS TRWANIA UMOWY. Umowa niniejsza pozostanie w mocy przez czas trwania Waszej rejestracji nazwy domeny zgodnie z wyborem, odnotowanym i opłaconym podczas rejestracji lub podczas jej każdego odnowienia. W przypadku przeniesienia nazwy domeny do innego rejestratora warunki niniejszej Umowy ustają.
 5. ZMIANY UMOWY. Przyjmujecie do wiadomości, że praktyka rejestrowania i administrowania nazwami domen podlega ciągłej ewolucji; dlatego też zgadzacie się, by Tucows modyfikował tę Umowę lub każdą inną związaną umowę w sposób konieczny dla spełnienia postanowień umów z ICANN, rejestrem lub każdą inną jednostką lub osobą, jak również na dostosowanie się do zmieniających się okoliczności. Wszelkie zmiany i poprawki do niniejszej Umowy zostaną umieszczone na Naszej stronie internetowej. Użytkowanie nazwy domeny zarejestrowanej przez Was będzie stanowić potwierdzenie tej Umowy, wraz z jej wszystkimi zmianami. W przypadku, kiedy nie będziecie zgadzać się na jakąkolwiek zmianę, możecie zwrócić się z prośbą o unieważnienie lub przeniesienie do innego rejestratora Waszej rejestracji nazwy domeny. Zgadzacie się, by takie unieważnienie lub prośba o przeniesienie były Waszymi jedynymi środkami zaradczymi, jeśli nie będziecie chcieli dostosować się do jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie lub innej związanej umowie.
 6. ZMIANY WASZEGO KONTA. W celu dokonania zmiany wobec dowolnych informacji zawartych w Waszych Informacjach Konta, musicie użyć Identyfikatora Konta oraz Hasła, jakie wybraliście otwierając Wasze konto u nas. Zgadzacie się chronić Wasz Identyfikator Konta i Hasło przez jakimkolwiek nieupoważnionym wykorzystaniem. W żadnym przypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie lub niewłaściwe korzystanie z Waszego Identyfikatora Konta lub Hasła.
 7. BRAK GWARANCJI. Potwierdzacie przyjęcie do wiadomości, że rejestracja lub rezerwacja wybranej przez Was nazwy domeny nie będzie oznaczać zwolnienia od sprzeciwu czy zastrzeżeń względem rejestracji, rezerwacji lub korzystania z nazwy domeny.
 8. KWESTIE SPORNE ZWIĄZANE Z NAZWAMI DOMEN. Zgadzacie się, że jeśli rejestracja lub rezerwacja Waszej nazwy domeny zostanie oprotestowana przez osobę trzecią, to zostaniecie poddani postanowieniom określonym w zasadach postępowania w kwestiach spornych przyjętych przez odnośny rejestr. Zgadzacie się, że w przypadku, kiedy kwestia sporna w sprawie nazwy domeny powstanie z udziałem osoby trzeciej, to zapewnicie zabezpieczenie i ochronę dla nas, zgodnie z warunkami zawartymi w odnośnym zbiorze zasad postępowania. W przypadku, kiedy Tucows zostanie powiadomiony o wniesieniu skargi do organu sądowego lub administracyjnego w odniesieniu do Waszej nazwy domeny, wówczas Tucows może wyłącznie według własnego uznania zawiesić Wasze możliwości korzystania z Waszej nazwy domeny lub dokonać zmiany wobec Waszych zapisów rejestracyjnych do czasu kiedy (i) Tucows otrzyma polecenie wykonania takich czynności od danych organów sądowych lub administracyjnych lub (ii) Tucows otrzyma powiadomienie od Was i drugiej strony zgłaszającej sprzeciw wobec Waszej domeny, że kwestia sporna została rozstrzygnięta. Ponadto zgadzacie się, że w przypadku kiedy zostaniecie poddani postępowaniu sądowemu w związku z Waszą rejestracją lub korzystaniem z Waszej nazwy domeny, Tucows będzie mógł przekazać kontrolę Waszych zapisów rejestracyjnych do rejestru organu sądowego poprzez dostarczenie świadectwa rejestratora od nas do danej strony/instytucji.
 9. ZASADY POLITYKI. Zgadzacie się, że Wasza rejestracja nazwy domeny może podlegać zawieszeniu, unieważnieniu lub przeniesieniu zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania Tucows, rejestru, ICANN lub rządowymi lub zgodnie z procedurą dowolnego rejestratora lub rejestru nie będącą w sprzeczności z zasadami postępowania przyjętymi przez Tucows, rejestr, ICANN lub rządowymi, aby (1) poprawić błędy popełnione przez nas lub rejestr przy rejestracji nazwy lub (2) w celu rozstrzygnięcia kwestii spornych dotyczących nazwy domeny.
 10. AGENCJA. W przypadku, gdybyście zamierzali udzielić licencji/zezwolenia na korzystanie z nazwy domeny osobom trzecim, mino wszystko pozostaniecie posiadaczem nazwy domeny i dlatego też pozostaniecie odpowiedzialni za dostarczenie Waszych własnych pełnych informacji kontaktowych oraz za zapewnienie i aktualizację dokładnych informacji kontaktowych technicznych i administracyjnych w celu ułatwienia terminowego załatwienia dowolnych problemów, jakie mogą pojawić się w związku z nazwą domeny. Przyjmiecie na siebie odpowiedzialność za szkody spowodowane złym korzystaniem z nazwy domeny. Oświadczacie, że zapewnicie zgodę odnośnej osoby trzeciej na warunki zawarte w niniejszej Umowie.
 11. OGŁOSZENIA. Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania do Was informacji, które dotyczą jakości lub działania naszych usług oraz usług naszych partnerów. Ogłoszenia te będą miały przede wszystkim charakter informacyjny i mogą zawierać zawiadomienia opisujące zmiany, ulepszenia, nowe produkty lub inne informacje mające na celu zwiększenie Waszego bezpieczeństwa lub zwiększenia atrakcyjności Waszej identyfikacji w Internecie.
 12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Zgadzacie się, że nasza całkowita odpowiedzialność oraz Wasze wyłączne środki zaradcze w odniesieniu do dowolnych Usług zapewnianych w ramach niniejszej Umowy lub dowolnego naruszenia niniejszej Umowy będą ograniczone jedynie do kwoty zapłaconej przez Was dla początkowej rejestracji Waszej nazwy domeny. Tucows i jego dyrektorzy, pracownicy, spółki powiązane, spółki zależne, agenci oraz dostawcy będący osobami trzecimi, ICANN oraz odnośne rejestry nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i odszkodowania bezpośrednie, pośrednie, incydentalne, specjalne lub wtórne, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Usług, jak również za koszty zapewnienia usług zastępczych. Ponieważ pewne kraje nie dopuszczają zwolnienia lub ograniczenia odpowiedzialności za wtórne czy incydentalne, to w takich krajach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do zakresu dozwolonego przez odnośne prawo tego kraju. Odrzucamy wszelkie straty lub odpowiedzialność wynikające między innymi z: (1) straty lub odpowiedzialności wynikającej z opóźnień w dostępie lub przerw w dostępie; (2) straty lub odpowiedzialności wynikającej z braku dostawy danych lub niewłaściwej dostawy danych; (3) straty lub odpowiedzialności wynikającej z wystąpienia aktów Bożych; (4) straty lub odpowiedzialności wynikającej z nieautoryzowanego korzystania lub niewłaściwego korzystania z Waszego identyfikatora konta lub hasła; (5) straty lub odpowiedzialności wynikającej z błędów, pominięć lub nieprawdziwych oświadczeń w jakichkolwiek informacjach lub usługach zapewnianych w ramach niniejszej Umowy; (6) straty lub odpowiedzialności wynikającej z przerwy w Waszej Usłudze. Zgadzacie się, że nie będziemy odpowiedzialni za żadną stratę rejestracji i użytkowania Waszej nazwy domeny ani za przerwę w prowadzeniu działalności, ani żadne pośrednie, specjalne, incydentalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek bądź rodzaju (łącznie ze straconymi zyskami) niezależnie od formy postępowania, czy to w kontrakcie, delikcie (łącznie z zaniedbaniem) lub jakiejkolwiek innej nawet, jeśli byliśmy poinformowani o możliwości takich szkód.
 13. ZABEZPIECZENIA. Zgadzacie się zwolnić Tucows, jego zleceniobiorców, agentów, pracowników, urzędników, dyrektorów i spółki stowarzyszone, ICANN, oraz odnośne rejestry i ich odnośnych dyrektorów, urzędników, pracowników, agentów i spółki stowarzyszone oraz bronić ich przed jakąkolwiek odpowiedzialnością, roszczeniami i wydatkami, łącznie z wynagrodzeniami prawników, ze strony osób trzecich i związanymi z rejestracją lub korzystaniem z nazwy domeny zarejestrowanej na Wasze nazwisko [nazwę], niezależnie od tego, czy użytkowanej przez Was osobiście czy też udostępnionej na zasadzie licencji osobom trzecim czy też zgodnie z Usługą Whois Privacy, łącznie między innymi z naruszeniem ograniczeń przez Was lub osobę trzecią posiadającą dostęp do Waszego Identyfikatora Konta oraz Hasła. Również zgadzacie się zwolnić, chronić i bronić nas zgodnie z warunkami zawartymi w odnośnym zbiorze Zasad Polityki w Kwestiach Spornych. W sytuacji, kiedy będzie grozić nam proces wytoczony przez osobę trzecią, będziemy mogli zwrócić się do Was o pisemne zapewnienia dotyczące Waszej obietnicy zabezpieczenia nas; fakt niewystawienia przez Was takich pisemnych zapewnień może być przez nas uznany za naruszenie Waszej Umowy i może spowodować zawieszenie lub unieważnienie Waszej nazwy domeny. Niniejsze zobowiązanie zabezpieczenia będzie nadal obowiązywać po zakończeniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.
 14. PRZENIESIENIE PRAW WŁASNOŚCI. Osoba wymieniona jako Osoba zarejestrowana [Registrant] na Whois będzie zarejestrowanym posiadaczem nazwy. Osoba przywołana jako kontakt administracyjny na czas, kiedy są zabezpieczone identyfikator konta oraz hasło, będzie uznana za osobę wyznaczoną przez Osobę zarejestrowaną i posiadającą upoważnienia do zarządzania nazwą domeny. Zgadzacie się, że przed przeniesieniem własności Waszej nazwy domeny na inna osobę („Cesjonariusz”) zażądacie od Cesjonariusza dostarczenia pisemnej zgody na obowiązującą wobec niego moc warunków niniejszej Umowy. W przypadku jeśli Cesjonariusz nie wypełni tego warunku w racjonalny sposób (określony przez nas wyłącznie według naszej opinii), wówczas każde takie przeniesienie będzie uznane za nieważne.
 15. ODNOWIENIA I UTRATA. Nazwy domen są zarejestrowane na wyznaczony okres czasu. Będziecie otrzymywać przypomnienia tuż przed wygaśnięciem Waszej rejestracji zapraszające Was do odnowienia Waszej nazwy domeny. W przypadku, jeśli nie odnowicie Waszej nazwy domeny w sposób terminowy, to Wasza rejestracja wygaśnie, a my będziemy mogli, zgodnie z naszym wyłącznym wyborem, przejąć zadanie rejestracji i trzymać ją na nasz własny rachunek, usunąć ją lub sprzedać osobie trzeciej. Przyjmujecie do wiadomości i zgadzacie się, że Wasze prawo i udział do nazwy domeny ustaje po jej wygaśnięciu oraz że każda wygasła nazwa domeny może zostać udostępniona dla rejestracji przez osobę trzecią.
 16. W przypadku nieodnowienia przez Was Waszej rejestracji Wasza nazwa domeny może ustać, a osoby odwiedzające Waszą stronę Internetową mogą zostać przekierowane na stronę domyślną informującą, że strona już jest nieaktualna. Ta strona zaparkowana lub domyślna może zawierać ogłoszenia wystawione przez nas na nasz własny rachunek.
 17. W przypadku, jeśli zadecydujemy o odnowieniu rejestracji, będziecie upoważnieni do okresu karencji [dni ulgowe], podczas których będziecie mogli ponownie zarejestrować u nas nazwę domeny. Odnowienie domeny tą drogą może spowodować wystąpienie dodatkowych kosztów. Podczas okresu dni ulgowych możemy wystawić stronę zaparkowaną i/lub zmienić zapisy w rejestracji „Whois” tak, by włączyć informacje o nas albo o Waszym Odsprzedawcy. Nazwa domeny może również znaleźć się na aukcji. W przypadku, kiedy nazwa zostanie sprzedana podczas takiej aukcji, to zostanie ona nabyta przez osobę trzecią w sposób tymczasowy i pozostanie dostępna do ponownej rejestracji przez Was podczas naszego okresu karencji [dni ulgowych]. W przypadku kiedy w takim okresie nie dokonacie ponownej rejestracji, to zostanie sfinalizowana sprzedaż na aukcji. W przypadku kiedy nie odnowicie Waszej nazwy domeny podczas wspomnianego okresu karencji, potwierdzacie przyjęcie do wiadomości, że zrezygnowaliście z nazwy domeny oraz że jest ona teraz dostępna na sprzedaż i do rejestracji przez dowolną osobę trzecią.
 18. NARUSZENIE WARUNKÓW. Zgadzacie się, każdy przypadek nieprzestrzegania dowolnego postanowienia niniejszej Umowy, dowolnej zasady działania lub zasad postępowania lub opracowanej przez nas Polityki dotyczącej kwestii spornych może zostać przez nas uznany za znaczące naruszenie i że możemy wystosować do Was pisemne zawiadomienie opisujące takie naruszenie. Jeśli w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty takiego zawiadomienia, nie zdołacie dostarczyć dowodów, które byłyby wystarczające dla nas do stwierdzenia, że dopuściliście się naruszenia Waszych zobowiązań wynikających z Umowy, wówczas będziemy mogli usunąć rejestrację lub rezerwację Waszej nazwy domeny. Żadne takie naruszenie z Waszej strony nie zostanie uznane za niezasadne tylko dlatego, że we wcześniejszym przypadku naruszenia o podobnym i odmiennym charakterze nie zareagowaliśmy.
 19. KLAUZULA NIEUDZIELANIA GWARANCJI. Zgadzacie się, że Wasze korzystanie z naszych Usług odbywa się wyłącznie na Wasze własne ryzyko. Zgadzacie się, że takie Usługi zapewniane są na zasadzie „as is” oraz „as available” [w takim stanie w jakim są aktualnie, czyli bez gwarancji]. W wyraźny sposób odrzucamy i zaprzeczamy wszystkim gwarancjom każdego rodzaju, czy to wyraźnym czy domniemanym, łącznie między innymi z rękojmiami domniemanymi rynkowości, przydatności dla danego konkretnego celu oraz nienaruszeniem praw osób trzecich. Nie udzielamy żadnej gwarancji, że Usługi spełnią Wasze wymagania ani że będą nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów; również nie udzielamy żadnej gwarancji na wyniki uzyskane z korzystania z Usług ani odnośnie dokładności czy niezawodności jakichkolwiek informacji uzyskanych poprzez Usługi ani też, że usterki w Usługach zostaną naprawione. Przyjmujecie do wiadomości i rozumiecie, że wszelkie materiały i/lub dane załadowane lub pozyskane w inny sposób poprzez korzystanie z Usług pozostają całkowicie zależne od Was i Waszego wyboru i na Wasze ryzyko oraz że Wy ponosicie pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody w Waszym systemie komputerowym lub utratę danych, która jest wynikiem załadowania takiego materiału i/lub danych. Nie udzielamy żadnej gwarancji w odniesieniu do żadnych towarów lub usług zakupionych lub uzyskanych poprzez Usługi, ani żadnych transakcji zawartych poprzez usługi. Żadna informacja ani wskazówka, zarówno ustna jak i pisemna, uzyskana przez Was od nas lub poprzez Usługę nie będzie stanowić żadnej gwarancji, jeśli taka gwarancja nie została wyraźnie podana w niniejszej Umowie.
 20. INFORMACJE. W ramach procesu rejestracji będziemy od was wymagać zapewnienia pewnych informacji oraz niezwłocznego ich uaktualniania, kiedy będą ulegać zmianom tak, by nasze zapisy by bieżące, kompletne i dokładne. Zobowiązani jesteście o podania nam następujących informacji:
  1. Waszego nazwiska [nazwy] i adresu pocztowego (lub, jeśli są różne, to danych posiadacza nazwy domeny);
  2. nazwy domeny podlegającej rejestracji;
  3. nazwiska, adresu pocztowego, e-mail, oraz numerów telefonu i telefaksu osoby będącej tzw. kontaktem administracyjnym dla nazwy domeny;
  4. nazwiska, adresu pocztowego, e-mail, oraz numerów telefonu i telefaksu osoby będącej tzw. kontaktem ds. bilingowania dla nazwy domeny;
  5. nazwiska, adresu pocztowego, e-mail, oraz numerów telefonu i telefaksu osoby będącej tzw. kontaktem technicznym dla nazwy domeny;
  6. Każda dobrowolna informacja, o jakiej podanie się zwrócimy jest przez nas gromadzona w celu dalszego ulepszania naszych produktów i usług oferowanych Wam przez Waszego Odsprzedawcę.
 21. UJAWNIANIE ORAZ KORZYSTANIE Z INFORMACJI REJESTRACYJNEJ. Zgadzacie się oraz potwierdzacie przyjęcie do wiadomości, że dostarczone przez Was informacje związane z rejestracją domeny zostaną przez nas udostępnione do ICANN, administratorów rejestrów, organów ścigania i sprawiedliwości oraz osobom trzecim w miarę potrzeb. Ponadto zgadzacie się i przyjmujecie do wiadomości, że możemy udostępnić do wiadomości publicznej lub udostępnić bezpośrednio dostawcom będącym osobami trzecimi całość lub części informacji przez Was podanych dla rejestracji nazwy domeny dla celów przeprowadzenia inspekcji (takich jak poprzez naszą usługę Whois) lub dla innych celów zgodnie z wymaganiami lub zezwoleniami ICANN i odnośnych przepisów prawa.
  1. Niniejszym wyrażacie Waszą zgodę na wszelkie takie przypadki ujawniania przez nas oraz wykorzystywania, jak również na wskazówki oraz ograniczenia wobec ujawniania lub wykorzystywania informacji przez Was dostarczonych w związku z rejestracją nazwy domeny (łącznie z aktualizacjami takich informacji) zarówno podczas trwania, jak i po zakończeniu terminu Waszej rejestracji nazwy domeny. Niniejszym nieodwołalnie zrzekacie się wszelkich roszczeń oraz wykorzystania jakichkolwiek powodów do wszczęcia postępowania sądowego wynikłego wskutek takiego ujawnienia przez nas lub wykorzystania Waszych informacji podanych dla rejestracji nazwy domeny.
  2. Będziecie mieli dostęp do Waszych informacji rejestracyjnych będących w naszym posiadaniu celem ich sprawdzenia, zmiany lub aktualizacji poprzez dostęp do naszej usługi zarządzania naszą domeną lub podobnej usługi udostępnionej Wam przez Waszego Odsprzedawcę.
  3. Nie będziemy przetwarzać ani przechowywać danych dotyczących zidentyfikowanych osób fizycznych, jakie uzyskamy od Was w żaden sposób niezgodny z celami i innymi ograniczeniami opisanymi w niniejszej Umowie.
  4. Podejmiemy uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony informacji uzyskanych od Was przed utratą ich przez nas, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem takich informacji.
 22. ZOBOWIĄZANIE DO PROWADZENIA WHOIS. Wasze celowe podanie niedokładnych lub mylnych lub mylących informacji, Wasze celowe unikanie niezwłocznej aktualizacji informacji do nas dostarczonych lub jakikolwiek brak reakcji na zapytania skierowane przez nas na adres elektroniczny Osoby zarejestrowanej, osoby ds. kontaktów administracyjnych, bilingowych lub technicznych podanych w katalogu Whois w odniesieniu do nazwy domeny, dotyczących dokładności informacji kontaktowych związanych z rejestracją będzie stanowić znaczące naruszenie postanowień niniejszej Umowy i podstawę dla unieważnienia rejestracji nazwy domeny. Wszelkie informacje zebrane przez nas i dotyczące zidentyfikowanych lub identyfikowalnych osób fizycznych („Dane osobowe”) będą używane w związku z rejestracją Waszej nazwy domeny oraz dla celów niniejszej Umowy oraz zgodnie z wymaganiami i zezwoleniami ICANN lub odnośnej polityki rejestru.
 23. ODWOŁANIE. My, wyłącznie według naszej oceny, zastrzegamy sobie prawo do odmowy, unieważnienia, zawieszenia, przeniesienia lub zmiany dowolnej rejestracji nazwy domeny w celu naprawy błędu, ochrony dobra i stabilności spółki oraz odnośnego rejestru, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi prawami, rozporządzeniami rządowymi lub wymaganiami i rozporządzeniami organów wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z dowolnym procesem rozstrzygania kwestii spornych lub w celu uniknięcia odpowiedzialności – cywilnej lub karnej. Zgadzacie się, że nie będziemy ponosić wobec Was odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe z naszej odmowy rejestracji lub unieważnienia, zawieszenia, przeniesienia lub zmiany Waszej rejestracji nazwy domeny.
 24. NIEZGODNOŚCI Z ZASADAMI REJESTRU. W przypadku kiedy niniejsza Umowa mogłaby być niespójna lub niezgodna z dowolnym warunkiem, zasadami lub procedurą odnośnego rejestru, wówczas znaczenie rozstrzygające i decydujące będzie miało brzmienie warunku, zasad lub procedur odnośnego rejestru.
 25. KLAUZULA BRAKU ZRZECZENIA. Fakt, że ewentualnie możemy nie wyegzekwować od Was realizacji dowolnego postanowienia niniejszej Umowy nie będzie miał wpływu na pełne uprawnienia do wymagania realizacji odpowiedniego postanowienia w terminie późniejszym; również zrzeczenie się przez nas egzekwowania naruszenia dowolnego postanowienia niniejszej Umowy nie będzie traktowane jako zrzeczenie się samego takiego postanowienia.
 26. ZAWIADOMIENIA. Wszelkie zawiadomienia, instrukcje lub korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie miała formę pisemną i będzie wystosowana drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. W przypadku poczty e-mail ważność zawiadomienia będzie uznana po uzyskaniu przez wysyłającego potwierdzenia wysyłki. Powiadomienia e-mailowe dla Tucows muszą być wysyłane na adres: lhutz@tucows.com. Wszelkie zawiadomienia do Was będą wysyłane na adres e-mail podany przez Was w Waszych zapisach Whois. Każda wiadomość elektroniczna będzie uznana za dostarczoną w sposób ważny i skuteczny w dniu jej dostarczenia, jeśli taki dzień jest dniem roboczym i dostarczenie miało miejsce przed godziną 4 po południu według standardowego czasu wschodnioamerykańskiego, w innym przypadku uznana będzie za dostarczoną w następnym dniu roboczym. W przypadku wiadomości wysyłanej pocztą tradycyjną zawiadomienie będzie uznane za wystosowane w sposób ważny i skuteczny pięć (5) dni roboczych od daty nadania. Zawiadomienia pocztowe do Tucows należy wysyłać:Tucows.com Co.
  Registrant Affairs Office
  96 Mowat Avenue
  Toronto, Ontario M6K 3M1
  Kanada
  Na ręce: Legal Affairs [rzecznik prawny]a w przypadku zawiadomienia wysyłanego do Was, będzie one wysłane na adres określony w skrzynce „Osoba ds. kontaktów administracyjnych” w Waszych zapisach Whois.
 27. CAŁOŚĆ POROZUMIENIA. Zgadzacie się, że niniejsza Umowa, odnośne zasady postępowania w kwestiach spornych i zasady postępowania opublikowane przez Tucows i każdy odnośny rejestr lub inny organ rządowy stanowią kompletne i wyłączne porozumienie pomiędzy Wami i nami w odniesieniu do naszych Usług.
 28. PRAWO WŁAŚCIWE. Umowa niniejsza będzie podlegać i będzie interpretowana zgodnie z prawami prowincji Ontario i federalnymi prawem Kanady tamże obowiązującym bez odniesienia do przepisów rządzących wyborem prawa. Wszelkie sprawy sądowe związane z niniejszą umową muszą być wniesione w Ontario, a Wy nieodwołalnie poddajecie się jurysdykcji takich sądów.
 29. PEŁNOLETNIOŚĆ. Poświadczacie, że jesteście osobami pełnoletnimi i jako tacy – uprawnionymi do zawarcia niniejszej Umowy.
 30. SIŁA WYŻSZA. Przyjmujecie do wiadomości i zgadzacie się, że ani my ani odnośny rejestr nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne przypadki niewywiązania się z zobowiązań, ani opóźnienia w ich realizacji powstałe w wyniku dowolnej przyczyny będącej poza racjonalną kontrolą, między innymi aktów Bożych, postanowień władz cywilnych lub wojskowych, pożarów, wojen, zamieszek, trzęsień ziemi, burz, tajfunów i powodzi.
 31. PRYWATNOŚĆ. Informacje zebrane na Wasz temat podlegają zasadom prywatności Tucows, które znajdują się nahttp://www.tucows.com/privacy.html.
 32. JĘZYK WŁAŚCIWY. W przypadku, jeśli czytacie tę Umowę w języku innym niż angielski, to potwierdzacie i przyjmujecie do wiadomości oraz zgadzacie się, że znaczenie rozstrzygające w przypadku rozbieżności lub niezgodności w interpretacji lub tłumaczeniu będzie miała angielska wersja językowa.
 33. DOMENY TLD. Następujące postanowienia dodatkowe mają zastosowanie do wszystkich nazw domen rejestrowanych przez Was za pomocą Tucows w rozmaitych rejestrach:
  1. domeny .com/net: w przypadku rejestracji „.com” lub „.net” zastosowanie mają następujące warunki:
   1. Poddanie się jednolitym zasadom postępowania w kwestiach spornych dotyczących domen ICANN zwanych w skrócie po angielsku „UDRP” (http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm) oraz zgodność z wymaganiami określonymi przez Rejestr; takie zasady postępowania będą podlegać zmianom;
   2. W celu osądzenia kwestii spornych dotyczących lub wynikłych z korzystania z nazwy domeny Osoba zarejestrowana podda się – bez umniejszenia znaczenia innych odnośnych jurysdykcji – jurysdykcji sądów (1) miejsca zameldowania Osoby zarejestrowanej i (2) siedziby Tucows, obecnie Toronto, Ontario.
  2. domeny .org: w przypadku rejestracji „.org” zastosowanie mają następujące warunki:
   1. Poddanie się jednolitym zasadom postępowania w kwestiach spornych dotyczących domen ICANN zwanych w skrócie po angielsku „UDRP” (http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm) oraz zgodność z wymaganiami określonymi przez Rejestr; takie zasady postępowania będą podlegać zmianom;
   2. W celu osądzenia kwestii spornych dotyczących lub wynikłych z korzystania z nazwy domeny Osoba zarejestrowana podda się – bez umniejszenia znaczenia innych odnośnych jurysdykcji – jurysdykcji sądów (1) miejsca zameldowania Osoby zarejestrowanej i (2) siedziby Tucows, obecnie Toronto, Ontario.
 34. domeny .info: w przypadku rejestracji „.info” zastosowanie mają następujące warunki:
  1. Dane osobowe Osoby zarejestrowanej. Wyrażacie zgodę na wykorzystanie, powielanie, dystrybucję, publikację, zmiany i inne przetwarzanie danych osobowych Osoby zarejestrowanej przez Afilias, rejestr .INFO oraz jego agentów w sposób zgodny z celami określonymi zgodnie z niniejszą umową;
  2. Poddanie się jednolitym zasadom postępowania w kwestiach spornych dotyczących domen ICANN zwanych w skrócie po angielsku „UDRP” (http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm) oraz zgodność z wymaganiami określonymi przez Rejestr; takie zasady postępowania będą podlegać zmianom;
  3. W celu osądzenia kwestii spornych dotyczących lub wynikłych z korzystania z nazwy domeny Osoba zarejestrowana podda się – bez umniejszenia znaczenia innych odnośnych jurysdykcji – jurysdykcji sądów (1) miejsca zameldowania Osoby zarejestrowanej i (2) siedziby Tucows, obecnie Toronto, Ontario;
  4. Zastrzeżenie praw. Tucows i Afilias w sposób wyraźny zastrzegają sobie prawo odmowy, unieważnienia, przeniesienia lub zmiany dowolnej rejestracji uznanej za konieczną przez rejestratora lub Afilias, wyłącznie według własnego uznania, w celu ochrony dobra i stabilności rejestru, dla zgodności z odnośnymi prawami, dowolnymi poleceniami rządowymi, zarządzeniami organów wymiaru sprawiedliwości, procesem rozstrzygania kwestii spornych lub dla uniknięcia odpowiedzialności cywilnej lub karnej ze strony rejestratora i/lub Afilias, jak również ich spółek stowarzyszonych, zależnych, zarządów, dyrektorów, urzędników, kierownictwa, pracowników, konsultantów i agentów. Rejestrator i Afilias również zastrzegają sobie prawo do zawieszenia nazwy domeny lub jej danych rejestracji podczas rozstrzygania kwestii spornych.
 35. domeny .biz: w przypadku rejestracji „.biz” zastosowanie mają następujące warunki:
  1. Ograniczenia .biz. Rejestracje w domenie poziomu najwyższego .biz muszą być wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystywania w celach bona fide biznesowych lub handlowych. Dla celów ograniczeń rejestracji .biz sformułowanie „bona fide biznesowych lub handlowych” będzie oznaczać wykorzystanie w dobrej wierze lub zamiar w dobrej wierze wykorzystania nazwy domeny lub dowolnej zawartości, oprogramowania, materiałów, grafiki i innych informacji tam umieszczonych w celu zezwolenia użytkownikom Internetu na dostęp do jednego lub więcej komputerów tzw. hostów poprzez DNS [internetowy system nazw domen]:
   1. w celu wymiany towarów, usług lub majątku dowolnego rodzaju;
   2. w normalnym trybie prowadzenia interesów; lub
   3. dla ułatwienia (i) wymiany towarów, usług, informacji lub majątku dowolnego rodzaju lub (ii) w normalnym trybie prowadzenia interesów. Więcej informacji na temat ograniczeń .biz znajduje się na:http://www.icann.org/tlds/agreements/biz/registry-agmt-appl-18apr01.htm.
  2. Wybór nazwy domeny. Oświadczacie, że:
   1. dane zawarte w aplikacji o rejestrację nazwy domeny są zgodne z prawdą, prawidłowe, aktualne i kompletne oraz że będziecie nadal utrzymywać je w takim stanie;
   2. zgodnie z Waszą najlepszą wiedzą i przekonaniem ani ta rejestracja nazwy domeny ani sposób jej bezpośredniego czy pośredniego użytkowania nie narusza praw osób trzecich;
   3. nazwa domeny nie jest rejestrowana ani nie będzie nigdy użytkowana w żadnym celach niezgodnych z prawem;
   4. rejestrowana nazwa domeny będzie w pierwszym rzędzie wykorzystywana dla celów bona fide biznesowych lub handlowcy, a nie dla (a) wyłącznie użytkowania osobistego, lub (b) wyłącznie dla celów (1) sprzedaży, handlu lub leasingu nazw domen za wynagrodzeniem, lub (2) przesyłania niezamawianych ofert sprzedaży, handlu lub leasingu nazw domen za wynagrodzeniem;
   5. macie upoważnienia do zawarcia niniejszej Umowy Rejestracji; oraz
   6. zarejestrowana nazwa domeny jest racjonalnie powiązana z rodzajem prowadzonej przez Was działalności biznesowej i zamierzonego celu handlowego na czas rejestracji.
  3. Zapewnienia Danych rejestracyjnych. W ramach procesu rejestracji wymaga się od Was podania pewnych informacji oraz do utrzymywania przez cały czas takich informacji w stanie zgodnym z prawdą, bieżącym, kompletnym i dokładnym. Informacje te obejmują:
   1. Wasze pełne nazwisko [nazwę];
   2. Adres pocztowy;
   3. Adres internetowy;
   4. Numer telefonu głosowego;
   5. Numer telefaksu (jeśli występuje);
   6. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w przypadku, kiedy osoba zarejestrowana jest organizacją, stowarzyszeniem lub spółką;
   7. Adresy IP pierwotnego serwera nazwy i wszelkie wtórne serwery nazwy dla nazwy domeny;
   8. Odpowiadające nazwy serwerów nazwy pierwotnego i wtórnego;
   9. Pełne nazwisko, adres pocztowy, elektroniczny, numer telefonu głosowego, oraz jeśli występuje numer telefaksu osób ds. kontaktów administracyjnych, technicznych i bilingowych oraz nazwisko [nazwa] posiadacza nazwy domeny; oraz
   10. Ewentualna uwaga dotycząca nazwy domeny, jak powinna się pojawić w katalogu Whois;
   11. Zgadzacie się i rozumiecie, że powyższe dane rejestracyjne będą publicznie dostępne na Whois zgodnie z wymaganiami ICANN i/lub zasad postępowania rejestru i mogą by sprzedawane w całości zgodnie z umową ICANN.
  4. Kwestie sporne dot. nazw domen. Potwierdzacie fakt zapoznania się oraz zgody na pozostawanie związanymi przez warunki następujących dokumentów, poprawianych i zmienianych od czasu do czasu i stanowiących integralną część niniejszej Umowy:
   1. Jednolite zasady postępowania w kwestiach spornych dotyczących domen zwanych w skrócie po angielsku „UDRP”, („Zasady Postępowania w kwestiach spornych”) (http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm)
   2. Kryteria i przepisy ograniczeń w rozstrzyganiu kwestii spornych („RDRP”) dostępne na:http://www.icann.org/tlds/agreements/biz/registry-agmt-appm-27apr01.htm. (łącznie zwane „Zasadami postępowania w kwestiach spornych”).
  5. Zasady postępowania w kwestiach spornych nakreślają warunki w związku z kwestią sporną powstałą pomiędzy Osobą zarejestrowaną i dowolną stroną inną niż Rejestr czy Rejestrator, dotyczącą rejestracji i wykorzystania nazwy domeny internetowej zarejestrowanej przez Osobę zarejestrowaną.
  6. RDRP wytycza warunki, według których będą rozpatrywane zarzuty, że nazwa domeny nie jest wykorzystywana głównie dla celów biznesowych lub handlowych na zasadzie osobnego podejścia do każdego przypadku, przez niezależnego akredytowanego przez ICANN arbitra/eksperta.
  7. W celu osądzenia kwestii spornych dotyczących lub wynikłych z korzystania z nazwy domeny Osoba zarejestrowana podda się – bez umniejszenia znaczenia innych odnośnych jurysdykcji – jurysdykcji sądów (1) miejsca zameldowania Osoby zarejestrowanej i (2) siedziby Tucows, obecnie Toronto, Ontario.
 36. domeny .mobi. W przypadku rejestracji „.mobi” będą obowiązywać następujące warunki:
  1. Zgadzacie się przestrzegać standardów operacyjnych, zasad postępowania, procedur i praktyk opracowywanych od czasu do czasu przez Rejestr dla domen najwyższego poziomu .mobi;
  2. Niezależnie od wszystkich postanowień niniejszej Umowy o przeciwnej treści operator rejestru domen .mobi zwany mTLD Top Level Domain Ltd („dotmobi”) jest i pozostanie zamierzoną stroną trzecią będąca beneficjentem niniejszej Umowy. Jako takie strony niniejszej Umowy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że prawa beneficjenta będącego osobą trzecią dotmobi zostały przyznane i że dotmobi polegając na takich swoich uprawnieniach w ramach niniejszej Umowy wyraził zgodę na nasze działanie w charakterze rejestratora dla domen .mobi. Ponadto prawa beneficjenta będącego osobą trzecią przyznane dotmobi będą obowiązywać po zakończeniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.
  3. Zgadzacie się na wykorzystywanie, powielanie, dystrybucję, publikacje, zmiany oraz inne przetwarzanie Waszych danych osobowych w sposób zgodny z rejestrem i polityką rejestratora oraz odnośnymi lokalnymi prawami ochrony danych osobowych oraz prywatności;
  4. Zgadzacie się poddać postępowaniu wszczętemu zgodnie z Jednolitymi zasadami postępowania przy rozstrzyganiu kwestii spornych dotyczących nazw domen (UDRP) wydanymi przez ICANN;
  5. Będziecie w sposób niezwłoczny i prawidłowy aktualizować informacje rejestracyjne dla Waszej zarejestrowanej nazwy domeny przez czas trwania rejestracji; oraz
  6. Zgadzacie się i przyjmujecie moc wiążącą warunków początkowego uruchomienia i generalnych operacji domeny .mobi, między innymi łącznie z Limited Industry Launch [ograniczone uruchomienie przemysłowe], okres wchodzący [Sunrise Period], Land Rush Period, Sunrise Dispute Resolution Policy [Zasady postępowania przy rozstrzyganiu kwestii spornych wschodzących-wschodzące], Premium Name Allocation Process [Proces przyznawania nazw premiowanych] oraz okres rejestracji ogólnej, a ponadto przyjmujecie do wiadomości, że ani my ani rejestr nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za żadna stratę ani odpowiedzialności wynikającej z postępowania i procesów związanych z wyżej wspomnianymi Limited Industry Launch, Sunrise period, Land Rush Period, Sunrise Dispute Resolution Policy, Premium Name Allocation Process i General Registration Period, między innymi łącznie z: (a) zdolność lub niezdolność osoby zarejestrowanej uzyskania Zarejestrowanej Nazwy podczas takich okresów, oraz (b) wyniki kwestii spornych uzyskane podczas Limited Industry Launch lub w czasie Sunrise Registration [rejestracji wschodzącej].
  7. Zgadzacie się, że my i/lub rejestr zastrzegamy sobie prawo do odmowy, unieważnienia, lub przeniesienia dowolnej rejestracji uznanej za konieczną (i) w celu ochrony dobra i stabilności rejestru; (ii) zgodności z odnośnymi przepisami prawa, zarządzaniami rządowymi, nakazami organów wymiaru sprawiedliwości zgodnie z jakimkolwiek procesem rozstrzygania kwestii spornej; (iii) dla uniknięcia odpowiedzialności cywilnej i karnej ze strony Rejestru jak również jego jednostek stowarzyszonych, zależnych, urzędników, dyrektorów, przedstawicieli, pracowników i udziałowców; (iv) za naruszenie warunków niniejszej Umowy; lub (v) dla poprawienia błędów popełnionych przez rejestr lub dowolnego rejestratora w związku z rejestracja nazwy domeny. Również zastrzegamy sobie prawo do zamrożenia nazwy domeny na czas trwania rozstrzygania kwestii spornej.
  8. Potwierdzacie przyjęcie do wiadomości i zgadzacie się, że będziecie przestrzegać wymagań, standardów, zasad postępowania, procedur i praktyk zawartych w Style Guide dotmobi (www.mtld.mobi) i zgadzacie się na kontrolowanie strony w sposób opisany w instrukcjach kontrolowania w Style Guide dla zapewnienia zgodności ze Style Guide. Ponadto potwierdzacie przyjęcie do wiadomości i zgadzacie się, by ten Style Guide podlegał zmianom przez rejestr, a takie zmiany pojawiać będą się na poprzednio podanej stronie URL oraz że niezwłocznie dostosujecie się do wszystkich takich zmian w określonym przyznanym Wam czasie.
 37. domeny .name. W przypadku rejestracji .name zastosowanie będą miały następujące warunki:
  1. Ograniczenia .nazwy. Rejestracje w domenie najwyższego poziomu .name muszą stanowić „Osobiste nazwisko/imię” osoby. Dla celów ograniczeń .name („Ograniczenia”), „Osobiste nazwisko/imię” jest prawnym nazwiskiem osoby lub nazwiskiem/imieniem, pod którym ta osoba jest powszechnie znana. „Nazwisko/imię, pod którym dana osoba jest powszechnie znana” zawiera między innymi pseudonim używany przez pisarza lub malarza lub nazwisko sceniczne używane przez piosenkarza lub aktora.
  2. Oświadczenia .name. Jako osoba zarejestrowana na nazwę domeny .name niniejszym oświadczacie, że:
   1. zarejestrowana nazwa domeny lub adres elektroniczny domeny drugiego poziomu („SLD”) jest Waszym Nazwiskiem osobistym.
   2. dane zapewnione przy aplikacji rejestracji nazwy domeny są prawdziwe, prawidłowe, aktualne i kompletne oraz że będziecie utrzymywać takie informacje w takim stanie,
   3. zgodnie z Waszą najlepszą wiedzą i przekonaniem ani rejestracja nazwy domeny ani sposób jest bezpośredniego czy pośredniego użytkowania nie stanowi naruszenia praw osób trzecich;
   4. nazwa domeny nie jest rejestrowana ani nie będzie nigdy wykorzystywana dla jakichkolwiek nielegalnych celów;
   5. rejestracja spełnia Wymagania Dopuszczalności podane nahttp://www.icann.org/tlds/agreements/name/registry-agmt-appl-8aug03.htm; oraz
   6. jesteście uprawnieni i upoważnieni do zawarcia niniejszej Umowy Rejestracji.
  3. Usługi przesyłania poczty e-mail. Usługi, na które zostaliście zarejestrowani mogą według Waszego wyboru zawierać przesyłanie poczty elektronicznej. W odnośnym wybranym przez Was zakresie przesyłania poczty elektronicznej będziecie zobowiązani do przestrzegania wszystkich odnośnych przepisów prawa i będziecie ponosić odpowiedzialność za całość wykorzystywania przekazywania poczty elektronicznej wraz z treścią wiadomości wysyłanych w ramach przesyłania poczty elektronicznej. Zobowiązujecie się do zapoznania się z treścią oraz do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dla Internetu oraz poczty elektronicznej. Zawiera to między innymi Zasady akceptowalnego postępowania [Acceptable Use Policy] podane na http://www.verisigninc.com/assets/name-acceptable-use-policy.pdf jak również następujące ograniczenia. Bez uszczerbku wobec powyższego zobowiązujecie się nie wykorzystywać przesyłania poczty elektronicznej:
   1. do wspierania, dopuszczania lub uczestnictwa w jakiejkolwiek formie działalności nielegalnej lub nieprzyzwoitej obejmującej między innymi wymianę wiadomości z pogróżkami, wiadomości obscenicznych lub obraźliwych, rozprzestrzenianie wirusów komputerowych, naruszenie praw autorskich lub własności lub publikowanie materiałów zniesławiających;
   2. do uzyskania nielegalnego dostępu do systemów lub sieci poprzez nieautoryzowany dostęp lub użytkowanie danych w systemach lub sieciach wraz ze wszystkimi próbami odgadywania haseł, sprawdzania lub testowania podatności systemu lub sieci na atak lub naruszania zabezpieczeń lub kontroli dostępu bez wystarczającego zatwierdzenia lub zgody właściciela systemu lub sieci;
   3. do przerywania ruchu danych do innych użytkowników, serwerów lub sieci między innymi łącznie z bombowaniem poczty, zalewaniem, atakami Odmowy Usługi, celowymi usiłowaniami przeładowania innego systemu lub innymi formami nękania; lub
   4. do wysyłania spamów obejmujących między innymi masowe wysyłanie niezamówionych wiadomości e-mail, nachalną reklamę, wykorzystywanie list dystrybucyjnych (list adresowych) zawierających osoby, które nie wyraziły jasno zgody na umieszczenie ich na takich listach. Użytkownikom nie wolno podawać fałszywych nazwisk ani w żaden inny sposób podawać się za inne osoby podczas użytkowania przesyłania poczty elektronicznej.
  4. Rejestr zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych środków antyspamowych, blokowania spamu lub poczty z systemów posiadających historię nadużyć od czasu nawiązania kontaktu z przesyłaniem poczty elektronicznej Rejestru. Jednakże ze względu na charakter takich systemów, które aktywnie blokują wiadomości, Rejestr będzie ogłaszać publicznie wszystkie takie swoje decyzje celem zapewnienia takim systemom racjonalnego czasu, by zareagować na taką decyzję.
  5. Rozumiecie i zgadzacie się, że Rejestr może usunąć materiał niezgodny z klauzulą (c) powyżej lub taki, który w inny sposób stanowi nadużycie przesyłania poczty elektronicznej. Ponadto rozumiecie i zgadzacie się, że Rejestr będzie miał swobodę zablokowania Waszego dostępu do przesyłania poczty elektronicznej w przypadku, jeśli wykorzystywać będziecie przesyłanie poczty elektronicznej w sposób niezgodny z niniejszą Umową. Otrzymacie wcześniejsze ostrzeżenie o zaprzestaniu przesyłania poczty elektronicznej, chyba że stanowiłoby to zagrożenie dla reputacji Rejestru lub zagrożenie bezpieczeństwa Rejestru lub innych osób. Rejestr zastrzega sobie prawo natychmiastowego zaprzestania przesyłania poczty elektronicznej bez zawiadomienia w przypadku wystąpienia zagrożenia stabilności technicznej przesyłania poczty elektronicznej lub jeśli dopuścicie się naruszenia postanowień niniejszej Umowy. Po zaprzestaniu przesyłania poczty elektronicznej Rejestr nie będzie zobowiązany do przechowywania żadnych treści ani przesłania niewysłanej poczty elektronicznej do Was czy osób trzecich.
  6. Rozumiecie i zgadzacie, że w zakresie w jakim my i/lub Rejestr musi zgodnie z prawem ujawnić pewne informacje lub materiały w związku z przekazywaniem Waszej poczty elektronicznej, zarówno my i/lub Rejestr uczynimy to zgodnie z odnośnymi wymaganiami bez powiadamiania Was.
  7. Zasady postępowania w kwestiach spornych dotyczących nazw domen. Jeśli zarezerwowaliście lub zarejestrowaliście nazwę domeny przez nas lub przenieśliście nazwę domeny do nas od innego rejestratora, to zgadzacie się na moc wiążącą zasad postępowania w kwestiach spornych włączonych do niniejszej Umowy i stanowiących jej część integralną. Przyjmujecie niniejszym do wiadomości i potwierdzacie, że zapoznaliście się i zrozumieliście oraz zgadzacie się na poddanie warunkom następujących dokumentów zgodnie z ich zmianami wprowadzanymi od czasu do czasu, a które stanowią integralną część niniejszej Umowy.
   1. Wymagania Dopuszczalności podane na http://www.icann.org/tlds/agreements/name/registry-agmt-appl-8aug03.htm;
   2. Zasady postępowania przy rozstrzyganiu kwestii spornych wobec wymagań dopuszczalności [Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy = ERDRP] podane na:http://www.icann.org/tlds/agreements/name/registry-agmt-appm-8aug03.htm; oraz
   3. Jednolite zasady postępowania przy rozstrzyganiu kwestii spornych związanych z nazwami domen [Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy = UDRP] dostępne na:http://www.icann.org/dndr/policy.htm.
  8. Wymagania dopuszczalności dyktują, że nazwy domen dla personalnych nazwisk i adresy e-mail dla osobistych nazwisk będą przyznawane na zasadach pierwszeństwa zgłoszeń. Mogą być zarejestrowane następujące kategorie Rejestracji Nazwisk Osobistych: (i) Osobiste nazwisko osoby fizycznej; (ii) Nazwisko osobiste osoby fikcyjnej, jeśli posiadacie prawa wypływające ze znaku handlowego lub znaku serwisowego [usługowego] do takiego osobistego nazwiska takiej postaci fikcyjnej; (iii) oprócz rejestracji Osobistego nazwiska możecie też dodać znaki numeryczne do początku lub na końcu Nazwiska osobistego, tak by zróżnicować je od innych Nazwisk osobistych.
  9. Zasady postępowania ERDRP będą miały zastosowanie wobec zagrożeń dla (i) zarejestrowanych nazw domen i rejestracji adresów e-mail SLD [domen drugiego poziomu] w ramach .name na postawie takiej, że Osoba zarejestrowana nie spełnia Wymagań dopuszczalności oraz (ii) Rejestracji obronnych [Defensive Registrations] zgodni z określeniem przez Rejestr w ramach .name.
  10. UDRP nakreślają warunki w związku z kwestiami spornymi pomiędzy osobą zarejestrowaną i stroną inną niż Rejestr lub Tucows dotyczącymi rejestracji i wykorzystywania nazw domen Internetowych zarejestrowanych przez osobę zarejestrowaną [Registrant].
  11. W celu osądzenia kwestii spornych dotyczących lub wynikłych z korzystania z nazwy domeny Osoba zarejestrowana podda się – bez umniejszenia znaczenia innych odnośnych jurysdykcji – jurysdykcji sądów (1) miejsca zameldowania Osoby zarejestrowanej i (2) siedziby Tucows, obecnie Toronto, Ontario.
GÓRA